Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of opleiding is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een opleiding, workshop, training komt tot stand door het indienen van een inschrijvingsformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving (factuur) door Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle opleidingen, workshops, trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een factuur via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of opleiding zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 12 deelnemers per workshop of opleiding. Zodra een workshop of opleiding vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 U kan u ons mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of opleiding]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of opleiding  wordt er €50,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Afmelding voor een opleiding: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus €150 administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de opleiding, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u de opleiding, workshop niet kunnen volgen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Krisje Moens

4.1 Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of opleiding te annuleren. Mocht een workshop of opleiding geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.

4.2 .Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of opleiding de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.

4.3 Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of opleiding te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum.

4.4 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Krisje Moens; dit op rekening IBAN BE909068937605057 – BIC GKCCBEBB, ten name van Moens Christiane.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

5.3. Eenmaal studiemateriaal verstuurd en u de logincode van de online lessen hebt gebruikt, zien we dit als een definitieve inschrijving. Annuleren wordt vanaf dan gezien als het onderbreken van uw studies.

6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Krisje Moens op, ze zal haar best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem zo snel mogelijk proberen op te lossen. U vindt een klachtenformulier op de website.

6.2 Deze klacht wordt afgehandeld binnen de 5 werkdagen. U krijgt via mail een antwoord. Indien we u niet binnen de vastgestelde termijn een antwoord kunnen dienen, wordt u hiervan verwittigd via mail.

6.3 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendom van deelnemers of leslocatie, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of opleiding.

7.2 Tijdens de workshop en opleiding wordt er soms gewerkt met eigen honden, de eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen hond en de schade die hij toebrengt aan materialen of derden.

8: Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op eigen lesmateriaal van de TCM Academie voor Dieren berust bij de TCM Academie voor Dieren. Evenals het concept TCM Academie voor Dieren zijn en blijven eigendom van de TCM Academie voor Dieren. het materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze verdeeld. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Mocht er beeldmateriaal verdeeld worden, komt deze van de TCM Academie voor Dieren uit. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, training-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

9: Studie

9.1.De cursist dient 70% te halen om te slagen voor een examen.
Een herexamen is mogelijk, mits betaling van €75 herexamendeelname.
Indien er geen examen wordt afgerond, krijgt de cursist een aanwezigheidscertificaat indien de cursist aanwezig was bij 80% van de lesdagen.

9.2. Indien de TCM Academie voor Dieren een gastdocent inhuurt blijven de algemene voorwaarden van kracht zoals hier beschreven. De TCM Academie behoudt het recht, ongeacht het aantal deelnemers om de cursus of opleiding zelf gratis mee te volgen.

10: Overig

9.1 Krisje Moens – TCM Academie voor Dieren behoudt zich altijd het recht om de workshops en opleidingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of opleiding, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de opleiding. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Antwerpen bevoegd is.

 

#April 2021