Inleiding

Kinesiologie betekent letterlijk de leer van beweging.

Het is een manier om uit te zoeken waar, wanneer en waarom een balans in het lichaam verstoord is.
Je zoekt op deze manier een mogelijkheid om de balans te gaan herstellen. Een Amerikaanse chiropractor Dr Goodheart ontdekte dat er een samenhang bestaat tussen spiergroepen, meridianen en organen.
Te hoge of te lage spierspanning in een bepaald gebied blijkt samen te hangen met een verstoring van de desbetreffende meridianen of het daaraan gekoppeld orgaan. Kinesiologie is dus gebaseerd op de Westerse Geneeskunde en de meridianenleer uit de TCM.

Copyright ©️ – Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever(s). Bij misbruik worden er gerechtelijke stappen ondernomen.